Algemene voorwaarden Hand en Voetwerk

Algemeen

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en transactie tussen Hand en Voetwerk en een cliënt waarop Hand en Voetwerk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Hand en Voetwerk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschapen met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Wij zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan ons melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zullen wij het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen via een factuur. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Hand en Voetwerk de verloren tijd inkorten op de behandelingen toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Hand en Voetwerk moet bij. verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande van de afspraak dit aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Hand en Voetwerk vermeldt prijswijzigingen duidelijk zichtbaar in de salon.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin voldoen.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Hand en Voetwerk vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Hand en Voetwerk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens Hand en Voetwerk zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke of mondelinge toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Hand en Voetwerk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hand en Voetwerk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken

Aansprakelijkheid

Hand en Voetwerk  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hand en voetwerk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Hand en Voetwerk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Garantie
Hand en Voetwerk geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
•    De cliënt de kunstnagels/gelcolor/voeten heeft laten onderhouden door een andere salon.
•    De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
•    De cliënt de kunstnagels/gelcolor heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / verwijderd.
•    De cliënt andere producten dan de door ons geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels/voeten.
•    De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels/gelcolor/voeten niet heeft opgevolgd.
•    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
•    De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beschadiging & diefstal

Hand en Voetwerk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal word gemeld bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan ons. Wij zullen de persoon in kwestie binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zullen wij de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Hand en Voetwerk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Hand en Voetwerk, Everwijnstraat 10 ,Culemborg